29 de nov. de 2019

Circular de Nadal 2019Atendidas parcialmente as alegacións da CIG. A suba segue parecéndonos insuficiente e incluíse ao persoal contratado expresamente por campaña de Nadal.  

Produtividade e remuneración para a campaña de Nadal 2019

Percibirase unha gratificación de 99,39 € polo conxunto da campaña de Nadal.

Os requisitos para poder cobrar esta gratificación son:

*    Permanecer vinculado e en activo en correos de forma ininterrompida dende o 1 ao 31 de decembro.
*     Ser persoal funcionario, laboral fixo (incluídos fixos descontinuos e fixos a tempo parcial) e persoal eventual.
*    Excluíndose as contratacións especificas para entrega de notificacións en quenda de tarde.
*    Traballar nunha das seguintes áreas: repartición ordinaria, repartición urxente, clasificación de cartería, apartados, ruteros, persoal operativo dos centros e unidades de tratamento (admisión masiva, clasificación automática, manual, produtos rexistrados e carga e descarga), sala de aparatos, rurais A, condutores interzonais e intercentros, cambio de Madrid e Barcelona, persoal operativo das oficinas postais os xefes das unidades afectadas. Os rurais B e empregados/ás con xornadas a tempo parcial en proporción á súa xornada.

Penalizacións:

Por inasistencia descontarase da gratificación, o primeiro día 12,33 €, o segundo e o terceiro 18,49 €. con máis de tres días pérdese o dereito á percepción económica.

Exceptúanse da penalización:

*    Os accidentes de traballo en novembro ou decembro, nacemento, acollemento e adopción dun fillo, violencia de xénero, falecemento ou enfermidade grave dun familiar ata segundo grao.
*    Dous días de permiso de asuntos particulares, A.P. por antigüidade ou días adicionais ás vacacións, un durante a primeira quincena e outro durante a segunda quincena, sempre que as necesidades do servizo o permitan.

Medidas organizativas:

*    Poderanse organizar e efectuar reparticións puntuais.
*    En admisión masiva, carga e descarga, salas de dirección e centros de tratamento poderase autorizar a realización de horas adicionais.

Días 24 e 31: módulo de 83,08 € por traballador/día. deberán prestar servizo:

O persoal mínimo imprescindible tanto en admisión e oficinas coma en tratamento e distribución.
Só abrirán as oficinas de centros comerciais, axustando o horario de atención ao público ao propio do Centro Comercial.

Días 25 de decembro e 1 de xaneiro:
Non traballará ninguén. o persoal dos centros de tratamento, que por quenda, traballe a noite do 25 ao 26 de decembro e do 1 ao 2 de xaneiro percibirá as horas adicionais de festivo.

Pagamento da campaña: correos comprométense a axilizar os trámites para que o seu pagamento se faga efectivo a finais de xaneiro.

Ampliación ata o 29 de febreiro de 2020 para goce de permisos pendentes (A.P., DV e días EBEP)