20 de maio de 2019

Nunca Máis Unhas Eleccións como estas


A C.I.G denunciou ante a Dirección da Empresa que nestes momentos a situacións das carterias en Galiza é caótica, cunha acumulación de paquetería, envíos rexistrados, envíos ordinarios, e propaganda electoral que aínda hoxe esta chegando e está desbordando ás Unidades de Reparto.

Mención aparte merece a documentación electoral (Voto por Correo) que desbordou as U.R. que sumadas as notificacións, certificados e paquetería rexistrada fan imposible que se garantise o reparto ao día destes envíos.

Esta situación insostible está provocando unhas situacións de estrés laboral nos traballadores dándose verdadeiros cadros de ansiedade. Non se pode estar apelando constantemente á gran profesionalidade dos traballadores sen darlles as ferramentas necesarias para poder afrontar o traballo.

Tamén denunciamos a desorganización e a discriminación que se fixo ofertando un reparto extra o pasado día 17 de maio nalgunhas localidades a cambio do módulo de 79.48€ e compensación dun día de librado, noutras pagáronse horas extras e festivas e sinxelamente noutras non se deu nada e dicir nin reparto nin horas a pesares de que tamén  era necesario.

A C.I.G. SOLICITOU debido á situación de extrema gravidade polas datas nas que estamos un reparto extraordinario sen ningún tipo de desconto dunha ou dúas tardes dependendo do volume de correo electoral pendente. E así mesmo o abono da gratificación 114.90 € polo reparto de documentación electoral (Voto por correo) a todo o persoal das U.R . de reparto ordinarias e persoal rural que traballara esta documentación tal e como xa solicitaramos nas alegacións presentadas pola C.I.G. á Circular de eleccións.

Nunca máis podemos aceptar realizar unhas eleccións sen que se garantice primeiro un reparto extraordinario sen ningún tipo de desconto PARA TODAS AS UNIDADES DE REPARTO DE GALIZA en igualdade de condicións para todos.  

Porqué os sindicatos asinantes (CCOO, UGT, CSIF e S.L.) nas mesas de negociación en Madrid non esixiron que se incluíra un reparto extra sen desconto na Circular de Eleccións. NON SE ENCHEN  A BOCA DICINDO QUE ELES SON A MAIORÍA SINDICAL ...¡¡¡POIS NON SE NOTA CARALLO !!!

Se a empresa non contempla un reparto extraordinario nas Circulares de vindeiras eleccións a C.I.G. convocará unha FOLGA en Correos coincidente coa Campaña Electoral.

PROFESIONAIS SI, PERO PARVOS NON

Domingo 9 de xuño Exame para os Directores de Oficina e Xefes de Distribución


·       Hoxe día 20 de maio publicáronse os méritos provisionais dos participantes.

·   A proba presencial escrita de coñecementos, aptitudes e competencias realizarase o próximo domingo día 9 de xuño. O chamamento comezará ás 9:30 horas e o inicio da proba será ás 10:00 horas (estes horarios son para a península e Baleares, para as Canarias serán unha hora antes).

·   As persoas inscritas deberán de ir provistas de Documento de Identidade ou de documento que permita acredita-la súa personalidade e de bolígrafo negro.

·  As persoas inscritas poden consultar de xeito individual, tanto a través de Correos: www.correos.es, como a través de Conecta: https://conecta.correos.es, a información xeral da convocatoria  e o detalle cós ámbitos de participación, peticións e valoración provisional de méritos, así como o lugar e as instalacións previstas para a realización das probas.

·   No caso de observar algunha irregularidade na valoración dos méritos, as persoas dispoñerán ata o luns día 27 de maio dun procedemento para realizar alegacións online, achegando a correspondente documentación xustificativa.

·   Para calquera tipo de consulta dirixirse ás Unidades de Recursos Humanos.

9 de maio de 2019

REMATADO O PRAZO DE INSCRICIÓN CURSOS PUNTUABLES


ABERTO O PRAZO DE INSCRICIÓN CURSOS IMPARTIDOS POR CIG VALORABLES PARA O EXAME DE INGRESO - CONSOLIDACIÓN DE EMPREGO 2019

A CIG-Correos impartirá todos os cursos que puntúan para a Consolidación de Emprego. 

Os Cursos de “Técnicas de Venta”, “Portfolio de Productos”, “El Cliente y la Cadena del Valor”, “Paquetería”, “SGIE-PDA” “Digitalización III” e “Excel Básico”. 

Para realizar os Cursos a través da CIG non fai falla estar con contrato.

Debido ao custo para impartir este tipo de formación (plataforma homologada, titores, etc) os cursos faranse mediante un pagamento por parte do alumnado.

Todos/as compañeiros/as que resulten finalmente seleccionados realizarán o programa formativo on-line dende un ordenador. 

O comezo de cada acción formativa comunicarase por e-mail, polo que o enderezo do correo electrónico e o número de teléfono móbil persoais introducidos no cuestionario de solicitude de pre-inscrición deberán ser correctos e actualizados.


Inscrición: Deberase cumprimentar o formulario cos datos persoais, a través da seguinte ligazón:  

REMATADO PRAZO INSCRICIÓN

Instrucións:
  • A inscrición non dá dereito á realización do Curso.
  • Sindicato CIG realizará a listaxe definitiva de alumnos.
  • Unha vez comprobado o pago, darase acceso aos alumnos/as mediante clave e contrasinal para os seus Cursos que será remitida mediante correo electrónico.

Para calquera dúbida ponte en contacto coa xente da CIG.


6 de maio de 2019

Persoal Eventual - Formación Exclusivamente para o Persoal Eventual valorable para o Exame de IngresoCorreos ofrece un programa de formación composto por 7 cursos dirixido exclusivamente aos empregados eventuais que teñan contrato en vigor ao inicio de cada unha das accións formativas que o integran. (incluídos os que teñan un contrato de notificacións de dous días á semana)

PROGRAMA FORMATIVO
TÉCNICAS DE VENTA
PAQUETERÍA
DIGITALIZACIÓN III
SGIE - PDA
PORTFOLIO DE PRODUCTOS
EXCEL BÁSICO PARA PERSONAL OPERATIVO
EL CLIENTE Y LA CADENA DEL VALOR


Prazo de inscrición: do 6 de maio ao 13 de maio ambos incluídos

Datas de realización:  durante os meses de maio, xuño e xullo

Inscrición: Se deberá cumprimentar o formulario cos datos persoais e requirimentos pedagóxicos, a través do Campus Colearning  na páxina    https://procesos.colearning.es

Os participantes só recibiran as accións formativas do programa que non consten como superadas nos sistemas de información de Correos.

O programa formativos realizarase  on-line  dende un ordenador alleo a Correos.

O comezo de cada acción formativa comunicarase por  e-mail aos participantes polo que o enderezo do correo electrónico e o número de teléfono móbil persoais introducidos no cuestionario de solicitude de inscrición deberán ser correctos e actualizados.

No caso de que xurda algunha incidencia técnica durante a inscrición e/ou durante a realización do curso, os alumnos deberán dirixirse ao centro de atención ao estudante centro.atencionestudiante@telefonica.com


30 de abr. de 2019

Correos Publica a Convocatoria de Ingreso de persoal Fixo 4.055 prazasHoxe 30 de abril de 2019, Correos publicou as bases da Convocatoria de Emprego 2019, na Web www.correos.es. Nas bases quedan establecidas os requisitos dos participantes e a valoración das dúas fases da convocatoria de emprego: Proba selectiva ou exame e fase de méritos.

A convocatoria será un concurso oposición ao que se poderá presentar calquera persoa que cumpra os requisitos, traballase en Correos ou non, con dúas fases. Haberá probas diferenciadas para os postos de Reparto e Axente Clasificación e para Atención ao Cliente.


POSTOS REPARTO (PÉ E MOTO) E AXENTE CLASIFICACIÓN


O proceso para estes postos será valorado cun máximo de 48 puntos, dos que 30 serán para a fase de proba ou exame e 18 para a fase de méritos, excepto para Reparto 1 (motorizado) cuxa puntuación máxima será de 51 puntos, dos que 30 corresponderán á fase de proba e 21 á de méritos.

A proba consistirá nun cuestionario tipo test, cun 90 % relacionadas con preguntas xerais e específicas para estes postos, segundo os 11 temas de exame que conteñen as bases e outro 10 % con preguntas psicotécnicas, As respostas erróneas non puntuarán negativamente e darán 90 minutos para a realización do exercicio.

Para superar esta fase, o aspirante, deberá obter un mínimo de 15 puntos. A valoración máxima de ambos cuestionarios non poderá ser superior a 30 puntos. 


FASE DE MÉRITOS REPARTO (PÉ E MOTO) E AXENTE CLASIFICACIÓN


Aos aspirantes que superasen a proba ou exame, teráselles en conta estes méritos e puntuacións, valoradas a 31 xullo de 2019.


1. Antigüidade: puntuarase a suma total da antigüidade en calquera posto de traballo en Correos durante os últimos 7 anos. Por cada mes completo, ou o seu equivalencia de contratos a tempo parcial: 0,04 puntos, cun máximo de 2,88. 

2. Por desempeñar cada un dos postos da provincia solicitada durante os últimos 7 anos. Por cada mes completo e o seu equivalencia de contratos a tempo parcial: 0,075 puntos, cun máximo de 3. 

3. Para os postos de traballo que o requiran, puntuarase a posesión dos permisos de condución de moto ( AA1) con 3 puntos e o de coche ( B) con 1 punto. O máximo por estes conceptos será de 3 puntos.

4. Pola pertenza ás bolsas de emprego do posto e provincia solicitada e segundo valoración dos méritos aparecida nas mesmas:

Méritos entre 0 e 5: 1,5 puntos.

Méritos maiores de 5 e ata 15: 2,5 puntos.

Méritos maiores de 15 e ata 30: 4,12 puntos.


FORMACIÓN:


Valoraranse os seguintes cursos de formación:


  • Curso o Cliente e a cadea de valor: 1,10 puntos


  • Curso de Porfolio de produtos: 1,60 puntos 


  • Curso de Paquetería 1,60 puntos 


  • Curso de Excel básico persoal operativo: 1,50 puntos


  • Curso de Dixitalización III 1,10 puntos


  • Curso de SGIE e PDA: 1,10 puntos 


POSTOS DE ATENCIÓN AO CLIENTE


O proceso para estes postos será valorado cun máximo de 51 puntos, dos que 30 serán para a fase de proba ou exame e 21 para a fase de méritos.

A proba consistirá nun cuestionario tipo test, un 90 % relacionadas con preguntas xerais e específicas para estes postos, segundo os 11 temas de exame que conteñen as bases e outro 10 % con preguntas psicotécnicas, As respostas erróneas non puntuarán negativamente e darán 90 minutos para a realización do exercicio. 

Para superar esta fase, o aspirante, deberá obter un mínimo de 15 puntos. A valoración máxima de ambos os cuestionarios non poderá ser superior a 30 puntos.


FASE DE MÉRITOS ATENCIÓN AO CLIENTE


Aos aspirantes que superasen a proba ou exame, teráselles en conta estes méritos e puntuacións, valoradas ao 31 de xullo de 2019.

1. Antigüedad: puntuarase a suma total da antigüidade en calquera posto de traballo en Correos durante os últimos 7 anos. Por cada mes completo ou o seu equivalencia de contratos a tempo parcial: 0,04 puntos, cun máximo de2,88.

2. Por desempeñar cada un dos postos da provincia solicitada durante os últimos 7 anos. Por cada mes completo e o seu equivalencia de contratos a tempo parcial: 0,075 puntos, cun máximo de 3. 

3. Por titulación Universitaria oficial (grao, licenciatura ou diplomatura) calquera que sexa a rama do coñecemento ou Formación Profesional de Grao Superior nas familias profesionais de “Administración e Xestión”, “Comercial e Márketing” e “Informática e Comunicacións, 3 puntos. Quen obteña puntuación por este apartado, non se lles computará no seguinte.

4. Pola posesión do Título de Formación Profesional de Grao Medio nas familias profesionais de “Administración e Xestión”, “Comercial e Márketing” e “Informática e Comunicacións, 1,5 puntos.

5. Pola pertenza ás bolsas de emprego do posto e provincia solicitada e segundo valoración dos méritos aparecida nas mesmas:

Méritos entre 0 e 5: 1,5 puntos.

Méritos maiores de 5 e ata 15: 2,5 puntos.

Méritos maiores de 15 e ata 30: 4,12 puntos.


FORMACIÓN:


Valoraranse os seguintes cursos de formación:


Curso de Cliente e a cadea de valor: 1,10 puntos

Curso de Porfolio de produtos: 1,60 puntos 

Curso de Paquetería: 1,60 puntos 

Curso de Excel básico persoal operativo: 1,50 puntos

Curso de Dixitalización III: 1,10 puntos

Curso de Técnicas de Venda I: 1,10 puntos


Quedan pendentes para o Segundo Desenvolvemento a apertura do prazo de admisión de solicitudes, a oferta das prazas por provincias e a data de exame.

Unha vez máis se penalizou aos traballadores das bolsas ao non contarlle toda a antigüidade na empresa tal e como se fai no resto da administración.


WEB CORREOS PRIMER DESARROLLO


PARA + INFO POÑÉDEVOS EN CONTACTO CAS DELEGADAS E DELEGADOS DA CIG CORREOS NA VOSA COMARCA.
Primeiro de Maio: Recuperar dereitos para avanzar. Na Galiza emprego, salarios e pensións dignas


Camiñamos cara ao 1º de Maio, Día Internacional da Clase Traballadora, coa necesidade de tomar as rúas para esixir un cambio real e profundo nas políticas executadas coa escusa da crise, porque segue a medrar a precariedade e a pobreza laboral e continúa a perda de poder adquisitivo da clase traballadora galega.

As novas formas de explotación laboral introducidas coas reformas laborais están a fomentar un empobrecemento xeneralizado da clase traballadora e un incremento das discriminacións de xénero, ao que se lle suma o desmantelamento da nosa industria, os ERE, os peches e a deslocalización de empresas.

O Goberno español do PSOE demostrou que non tivo intención real de cambiar as políticas impostas polo PP, mantén basicamente o modelo económico e de relacións laborais nacido das reformas laborais aprobadas no 2010 e no 2013, e que ten significado un verdadeiro “golpe de Estado “aos dereitos laborais, sociais, da negociación colectiva, das liberdades públicas e do sistema público de pensións.
LUGAR E HORA DAS MOBILIZACIÓNS
Vigo: 12:00 h. A Dobrada.

Ferrol: 12:00 h. Avenidad de Esteiro.

Pontevedra: 12:00 h. Praza da Ferrería.

Vilagarcía: 12:00 h. Casa do Mar.

A Coruña: 12:00 h. Praza de Vigo.

A Estrada: 12:00 h. Praza do Mercado.

Santiago: 12:30 h. Praza Roxa.

Ribeira: 12:00 h. Praza do Peixe.

Ourense: 11:30 h. Praza Maior.

Cee: 12:00 h. Diante do Concello.

Lugo: 12:00 h. Edificio Sindical.

San Cibrao: 12:00 h. Casa do Mar.

Cangas: 18:30 h. Diante do Concello.

PARTICIPA!!