18/05/2018

Concurso de Traslados 7ª Adxudicación


 RESOLUCIÓN  DO  CONCURSO PERMANENTE   (MAIO– 2018)


73  PRAZAS ADXUDICADAS EN GALIZA:  A CORUÑA  34,   LUGO 13,  PONTEVEDRA 16 e OURENSE 10.

OS LISTADOS COMPLETOS DA   ADXUDICACIÓN DISPOÑIBLES NAS SECCIÓN SINDICAIS DA CIG.

 PRAZOS DE CESE

 Para todos os postos o cese será o día 31 DE MAIO 2018.

PRAZOS DE INCORPORACIÓN

 A incorporación será a partir do día 01 DE XUÑO DE 2018.

v O día seguinte se o traslado é na mesma localidade.
v 2 Días na mesma provincia ou illa ( Si se adianta ó día seguinte 60 €)
v 6 Días entre localidades da península que non pertenzan a mesma provincia (si se adianta ó segundo día 180 €)
v 10 Días entre illas Ceuta e Melilla e península (Se a toma e ó terceiro día 300 €)

­ Se optas pola compensación económica debes entregar o Anexo 3 en Recursos Humanos, antes do 28 DE MAIO DE 2018.
­ Os prazos posesorios empezarán ó rematar os permisos, licencias,... Se tes licencia por enfermidade ou  baixa dilixéncianche o cese e toma de posesión de oficio.
­ O prazo posesorio será como de servicio activo salvo para excedentes voluntarios ou para o coidado de fillos.
­ Se comporta reingreso ó servicio activo o prazo de posesión será de un mes (Dende o día 01/06/2018)

Para máis información ponte en contacto coa xente da CIGA CIG Solicita un Día a Maiores de Asuntos Propios para este Ano


A CIG Solicitou por escrito ao Presidente de Correos que se aplique en Correos a Resolución do 20 de febreiro de 2018 da Secretaria de Estado das Administracións Públicas e se lle conceda a todo o persoal de Correos un día máis de permiso adicional neste ano 2018.

O resto da Administración Xeral xa o ten concedido ao considerarse o día 8 de decembro día festivo de ámbito nacional de carácter retribuído, non recuperable e non substituíble polas Comunidades Autónomas coincidente en sábado.

A Administración habilita a todos os seus organismos públicos e entidades públicas a incorporar aos seus calendarios laborais, cada ano natural, como máximo un día de permiso cando algunha ou algunhas festividades laborais de ámbito nacional de carácter retribuído, non recuperables e non substituíbles polas Comunidades Autónomas coincidan en sábado durante o ano.

Sen embargo Correos non quere que se estenda este dereito aos seus traballadores/as, e ademais síntese respaldado polos seus fieis sindicatos que son máis defensores dos dereitos da empresa, que dos traballadores.

Agora estamos á espera da resposta oficial de Correos no caso de ser negativa a CIG iniciará todas as xestións e tomará as medidas que sexan necesarias para defender os dereitos dos traballadores de Correos funcionarios e laborais.

Dende a CIG non imos consentir estas diferenzas de trato que xa pasan a ser de maltrato aos traballadores/as acrecentando as diferenzas co resto de empregados públicos.

Os traballadores de Correos somos servidores públicos a pesares da empresa e dos sindicatos CCOOmplices temos uns dereitos e témolos que defender non podemos consentir que se nos trate como empregados de segunda. 

DENDE CIG SEGUIMOS DEFENDENDO OS DEREITOS LABORAIS DOS TRABALLADORES/AS
 MENTRES AS CUATRILLIZAS (CCOO,UGT,CSIF E SL) MIRAN PARA OUTRO LADO

Para calquera dúbida ponte en contacto coa xente da CIG.

16/05/2018

Cursos Formación Exclusivamente para o Persoal Eventual Valorable Para o Exame de Ingreso (Consolidación de Emprego)Bos días a todos e todas  infórmolles que o prazo de pagamento para os Cursos de formación puntuables para a consolidación de emprego ampliarase ata o día 19 de maio.


Entre hoxe e mañá recibiredes a ligazón para realizar o pago dos Cursos. Todas as solicitudes presentadas de preinscrición foron aceptadas.

Editorial CEP emitirá por correo electrónico unha factura a cada alumno onde se indicará o número de conta para o ingreso, onde fará constar o nome, apelidos e D.I.

Unha vez comprobado o pago, darase acceso aos alumnos/as mediante clave e contrasinal para os seus Cursos que será remitida mediante correo electrónico.
  

 DATA FIN PAGO 19/05/2018.

10/05/2018

Publicadas as Listaxes Definitivas das Bolsas de emprego para postos Operativos


Hoxe publicáronse as Bolsas de Emprego definitivas, correspondentes á convocatoria do 23 de outubro de 2017, tras finalizar o proceso de tratamento das solicitudes e resolver as reclamacións presentadas aos datos provisionais. Nelas figuran os candidatos/as que pasan a formar parte das bolsas, ordenados segundo a puntuación obtida e pódense atopar en:

· A Intranet Corporativa:

· A web de Correos: www.correos.es / Inicio / Información corporativa /Recursos humanos / Emprego / Bolsas de Empleo


Como realizar consultas
Os candidatos poderán consultar de maneira individual a súa situación nas Bolsas de Emprego introducindo o seu NIF/ NIE/ NIUE. Os estados nos que poderán atoparse os interesados serán ‘admitido’, ‘excluído’ ou ‘non obtén praza’, en función da súa situación final.

Acreditación de méritos
Os solicitantes que quedasen admitidos, deberán acreditar os requisitos e méritos valorados para a súa inscrición nas bolsas presentando a documentación correspondente. Entre os devanditos requisitos inclúese o certificado médico recolleito no Anexo 2 da Convocatoria, que deberán presentar actualizado de conformidade coa nova normativa de protección de datos.

A non posesión dos requisitos e/ou méritos ou a non achega da documentación (titulación académica oficial, permisos e licenzas de condución e certificado médico) que xustifique e probe os mesmos, supoñerá o decaemento do candidato da bolsa de emprego correspondente.

As unidades de Recursos Humanos provinciais comunicarán aos candidatos cando e onde deben achegar a citada documentación. As bolsas de emprego entrarán en vigor a partir do 1 de xuño de 2018 en todo o territorio español.

Para máis información ponte en contacto coa xente da CIG.

09/05/2018

Aberto o Prazo de PRE-INSCRICIÓN Formación Exclusivamente para o Persoal Eventual Valorable Para o Exame de Ingreso (Consolidación de Emprego)
A CIG impartirá todos os cursos que puntúan para a Consolidación de Emprego.

Os Cursos de “Digitalización I”, “Digitalización II”, “Correos al Servicio del Cliente” e “Excel Básico” quedarán pendentes do número de solicitantes pois foron recentemente impartidos para as Bolsas de Emprego.

Debido ao custo para impartir este tipo de formación (plataforma homologada, titores, etc) os Cursos faranse mediante un pagamento por parte do/a afiliado/a.

Todos/as compañeiros/as que resulten finalmente seleccionados realizarán o programa formativo  on-line  dende un ordenador. O comezo de cada acción formativa comunicarase por  e-mail, polo que o enderezo do correo electrónico e o número de teléfono móbil persoais introducidos no cuestionario de solicitude de pre-inscrición deberán ser correctos e actualizados.

O custo de cada Curso será o seguinte:

PROGRAMA FORMATIVO IMPARTIDO POR CIG


CURSO
PREZO
DIGITALIZACIÓN I
10 €
DIGITALIZACIÓN II AVANZADO
10 €
CORREOS AL SERVICIO DEL CLIENTE
10 €
EXCEL BÁSICO PARA PERSONAL OPERATIVO
10 €
IRIS V6
10 €
TÉCNICAS DE VENTA
12 €
PAQUETERÍA
10 €

INSTRUCIÓNS:
-A inscrición non dá dereito á realización do Curso.
-Sindicato CIG realizará a listaxe definitiva de alumnos.
Editorial CEP emitirá por correo electrónico unha factura a cada alumno onde se indicará o número de conta para o ingreso, onde fará constar o nome, apelidos e D.I.
Unha vez comprobado o pago, darase acceso aos alumnos/as mediante clave e contrasinal para os seus Cursos que será remitida mediante correo electrónico.
  
DATA INICIO INSCRICIÓN 09/05/2018.
DATA FIN INSCRICIÓN 13/05/2018 ata as 23:59 h

DATA INICIO PAGO 15/05/2018. DATA FIN PAGO 17/05/2018.

REMATADO PRAZO DE PREINSCRICIÓN
(os preinscritos  estade atentos ó voso correoE)

07/05/2018

Por un Correo Público, Galego e de CalidadeEste un resumo das reivindicacións que, dende o sindicato C.I.G., vimos facendo para tódalas traballadoras/es de Correos de Galiza.

1.     Disposicións Xerais: Loitamos por un Convenio Galego que recolla a recuperación de poder adquisitivo de 300 € lineais ó mes así como de un plus de quebranto de moeda para a xente que traballa en atención ó público. Un convenio onde as xornadas sexan, para todo o persoal, de 35 horas e de luns a venres. Un convenio que poña fin ós contratos a tempo parcial e que garanta unhas cargas de traballo asumibles para tódolos traballadores/as así como a cobertura de tódalas ausencias, e entre outras cousas, un convenio que recolla a aplicación do Plan Concilia en toda a súa extensión. Un convenio que non penalice a enfermidade e que non permita a mobilidade funcional (RECARGOS).

2.     Persoal Funcionario: Loitamos por que o persoal funcionario de Correos teña os mesmos dereitos que o resto dos funcionarios da Administración: Que non quede excluído do Estatuto Básico do Empregado Público, que se equiparen os niveis, que se desbloquee a carreira profesional dentro de Correos e que se reserven prazas noutros ministerios que permitan a mobilidade interministerial.

3.     Persoal Laboral: Loitamos por que o persoal laboral teña os mesmos dereitos que o resto do persoal da Administración: Que non quede excluído do Estatuto Básico de Empregado Público, que teñan unha promoción interna e tamén unha mobilidade interministerial.

4.      Persoal Rural: Loitamos porque en Galiza se actualicen as cantidades pagadas ó persoal rural en concepto de achega de vehículo e de local, en función de tódolos gastos que os rurais por eses conceptos asumen, e porque no futuro sexan tódolos vehículos e locais propiedade de Correos.


5.     C.T.A- Centros con xornadas especiais ou alonxados no núcleo urbano. Loitamos por un servizo de transporte a cargo da empresa.

6.     Formación: Loitamos porque se remunere a formación, e porque sexa un instrumento que facilite o traballo e que deixe de ser un instrumento sindical de captación de afiliación e de votos. Porque sexa Correos, en exclusividade, quen imparta dita formación e porque se forme previamente a todo o persoal eventual que traballa por primeira vez.

7.     Contratación: Loitamos pola transparencia nas Bolsas de Emprego, porque o persoal eventual poida consultar en calquera momento, vía telemática, a súa situación. Por unha contratación igualitaria e xusta.

8.     Plan de Pensións: Loitamos porque Correos faga achegas o Plan de Pensións e porque as traballadoras/es poidan rescata-lo plan e levalo a outras entidades.

9.     Saúde laboral: Loitamos, entre outras e sobre todo, porque os Servizos Médicos e os Departamentos de Recursos Humanos deixen de acosar ós traballadores enfermos e porque se readapte a todas aquelas persoas que xustifican que non están en situación de realiza-las funcións do seu posto de traballo.