13 de xuño de 2019

Acordo coa editorial CEP para os/as afiliados/as da CIG


ACORDO COA EDITORIAL CEP

A Editorial CEP fai un desconto do 30% para os/as afiliados/as da CIG nos temarios para a preparación dos exames de ingreso como persoal laboral fixo en Correos.


  • Temario Vol.I  25.90 € 

  • Temario Vol.II 25.90 € 

  • Temario Vol.III 25.90 € 

  • Simulacros de examen 16.10 € 

  • Psicotécnicos. 17.50 € 

  • Simulacros de examen complementarios 20.65 € 
                                                                                      TOTAL: 131.95€


PACKS AFORRO:


  • BÁSICO  (Inclúe Vol.I, II e III, Test, Simulacros de examen e Psicotécnicos + Curso Básico Online valorado en 52€) 108.00 € 

  • PREMIUM I (Inclúe Vol.I, II e III, Test, Simulacros de examen e Psicotécnicos + Curso Premium Online 3 meses) 157.25 € 

  • PREMIUM II (Inclúe Vol.I, II e III, Test, Simulacros de examen e Psicotécnicos + Curso Premium Online 6 meses) 200.60 € 


Fai o teu pedido na seguinte ligazón:


ENVÍOS GRATUITOS A PARTIRES DE 50 €

Forma de pago: contrarrembolso


6 de xuño de 2019

Concurso Traslados 2019


Hoxe quedou publicado o proceso de Concurso Permanente de Traslados. Poderá presentar solicitudes o persoal funcionario pertencente aos Subgrupos C1, C2 e Agrupacións Profesionais, o persoal laboral fixo e fixo-descontinuo. Poderán participar tamén os/as traballadores/as pertencentes aos Grupos Profesionais II e III, sempre que cumpran os requisitos dos postos e asuman as retribucións dos postos de destino

O período de petición: 
DENDE O 5 ATA O 12 DE XUÑO 
ambos inclusive. 

Os participantes só poderán formular a petición ao concurso de traslados a través de dous medios: 

1. A través da Intranet corporativa 

https://conecta.correos.es no apartado “Concurso de Traslados situado na páxina principal ou en canle persoas. 

2. Por Internet a través da Web de Correos: 


NON SE ADMITIRÁN SOLICITUDES EN FORMATO PAPEL. 

Poderanse solicitar postos de ata 20 peticións distintas. A valoración dos méritos puntuables será ata o 31 de xullo, sendo, con todo, a valoración dos cursos de formación ata o 14 de agosto 2019. 

PARA OS POSTOS DE REPARTO 
E AXENTE CLASIFICACIÓN

SERVIZOS PRESTADOS: 0,15 puntos por ano completo de servizo cun máximo de 4 puntos. 

DESEMPEÑO NO POSTO IGUAL AO SOLICITADO: desde que se obtivo o último destino definitivo, durante 4 meses 0,50 puntos; 1 ano 1 punto; 2 anos, 2 puntos; 3 anos, 3 puntos; 4 anos, 4 puntos; 5 anos, 5 puntos, 6 ou máis anos, 6 puntos. 

PERMANENCIA NA LOCALIDADE: se se solicitan postos na mesma localidade onde se ten o destino definitivo e desde a data en que se obtivo o último, durante 4 meses, 1 punto; 1 ano, 1,5 puntos; 2 anos, 1,75 puntos; 3 ou máis anos, 2, puntos. Aos empregados en servizos rurais, para postos de repartición e axente clasificación, computaráselles para esta puntuación a localidade da que dependa o seu enlace.

PERMANENCIA NO POSTO: por cada ano transcorrido desde que se obtivo o último posto definitivo: durante 4 meses, 0,50 puntos; 1 ano, 1 punto; 2 anos, 1,5 puntos; 3 anos, 2 puntos; 4 anos, 2,5 puntos; 5 anos, 3 puntos e 6 anos, 4 puntos.

PARA OS POSTOS DE ATENCIÓN AO CLIENTE

SERVIZOS PRESTADOS: 0,15 puntos por ano completo de servizo cun máximo de 4 puntos. 

DESEMPEÑO NO POSTO IGUAL AO SOLICITADO: desde que se obtivo o último destino definitivo, 1 mes 1 punto; 2 meses 2 puntos; 4 meses 3 puntos; 8 meses 4 puntos; 1 ano 5 puntos; 2 anos 6 puntos; 3 anos 7 puntos; 4 anos 7,5 puntos; 5 ou máis anos 8 puntos. 

PERMANENCIA NA LOCALIDADE: se se solicitan postos na mesma localidade onde se ten o destino definitivo e desde a data en que se obtivo o último, 4 meses 1 punto, 1 ano 1,5 puntos; 2 anos 1,75 puntos e durante 3 ou máis anos 2 puntos. 

PERMANENCIA NO POSTO: por cada ano transcorrido desde que se obtivo o último posto definitivo: durante 4 meses, 2 puntos; 1 ano, 2,5 puntos; 2 anos, 3 puntos; 3 anos, 3.5 puntos. 

Pola participación no programa de substitucións en oficinas á data de presentación de solicitudes, 1,25 puntos.

Polo desempeño de postos de traballo de Xefatura de equipo e/ou Dirección en oficinas desde o 1 de xaneiro de 2016 ata a data de valoración de méritos. Esta puntuación outorgarase cun máximo de 3 puntos de acordo a seguinte escala: Ata 3 meses: 1.00 punto. Durante 6 meses: 2.00 puntos. Durante 9 meses: 2.50 puntos. Durante 12 ou máis meses: 3.00 puntos. 

Pola posesión dunha titulación Universitaria oficial (grao, licenciatura ou diplomatura) ou de Formación Profesional de Grao Superior, 2.00 puntos. Os títulos ou estudos estranxeiros, universitarios ou non, deberán estar homologados e validados segundo a normativa vixente.

CURSOS DE FORMACIÓN

Cando se soliciten postos de Reparto, pola superación de cada un dos dous seguintes cursos, 3 puntos. Porfolio de Produtos e SGIE/PDA. 

Cando se soliciten postos de Axente Clasificación, pola superación de cada un dos dous seguintes cursos, 3 puntos. Porfolio de Produtos e Paquetería.

Cando se soliciten postos de Atención ao Cliente valorarase a superación dos cursos: Iris V6 Atención ao Cliente, 2 puntos; Porfolio de Produtos, 3 puntos; Técnicas de Venda I, 2 puntos; Excel, persoal operativo, 2 puntos. O curso Iris, Atención ao Cliente queda validado a todos/ as/ aqueles/ as que estean a desempeñar o posto de Atención ao Cliente a tempo completo ou parcial. 

PUNTUACIÓN POR NON REUNIR CAPACIDADES PSICOFÍSICAS: 2 puntos sempre que a Comisión de Saúde Laboral emita ditame favorable e sempre que se soliciten postos que se poidan desempeñar.

POLO COIDADO DE HIJOS E FAMILIARES concederase un máximo de 0,5 puntos, se se cumpren diversos requisitos que aparecen nas bases do Concurso Permanente.

EN CANTO AOS CURSOS DE FORMACIÓN PUNTUABLES PARA ESTE PROCESO, CORREOS OS VAI A OFERTAR A TODOS/AS OS PARTICIPANTES DESTE PROCESO. 30 de maio de 2019

ACCIÓN SOCIAL 2019


Outro ano máis os sindicatos asinantes do Convenio e Acordo Xeral, enténdase, CCOO, UGT, CSIF e S.L, volven a perxudicar ao persoal rural unha ano máis, sen poder pedir moitas das axudas de acción social debido a que se lles segue sumando como ingresos o que perciben pola achega de vehículo.

Correos segue facendo caso omiso das reivindicacións mais transcendentes convertendo as  Axudas de Acción Social en míseras esmolas repartidas cada vez de maneira máis inxusta. Agora só nos queda esperar que non reduzan as cantidades das axudas, algo que non saberemos ata que se resolva cada convocatoria.

AXUDAS
PRAZO INSTANCIAS
PREVISIÓN DO PAGO
Estudo para fillos (libros e material escolar)
Dende o 29 de maio ata ó 10 de outubro
Nómina decembro
Estudos Universitarios (Persoal Laboral)
Dende o 29 de maio ata ó 10 de outubro
Nómina decembro
Tratamento da Saúde
Dende o 29 de maio ata ó 19 de setembro
Nómina
novembro / decembro
Fillos con Discapacidade
Dende o 29 de maio ata ó 19 de setembro
Nómina novembro
Educación Infantil
Dende o 29 de maio ata ó 19 de setembro
Nómina novembro
Anticipos sen Xuro
Dende o 29 de maio ata ó 19 de setembro
Segundo dispoñibilidade
Falecemento
(Perosoal Laboral)
Dende o 29 de maio ata ó 31 de decembro
Cando se produza o feito


20 de maio de 2019

Nunca Máis Unhas Eleccións como estas


A C.I.G denunciou ante a Dirección da Empresa que nestes momentos a situacións das carterias en Galiza é caótica, cunha acumulación de paquetería, envíos rexistrados, envíos ordinarios, e propaganda electoral que aínda hoxe esta chegando e está desbordando ás Unidades de Reparto.

Mención aparte merece a documentación electoral (Voto por Correo) que desbordou as U.R. que sumadas as notificacións, certificados e paquetería rexistrada fan imposible que se garantise o reparto ao día destes envíos.

Esta situación insostible está provocando unhas situacións de estrés laboral nos traballadores dándose verdadeiros cadros de ansiedade. Non se pode estar apelando constantemente á gran profesionalidade dos traballadores sen darlles as ferramentas necesarias para poder afrontar o traballo.

Tamén denunciamos a desorganización e a discriminación que se fixo ofertando un reparto extra o pasado día 17 de maio nalgunhas localidades a cambio do módulo de 79.48€ e compensación dun día de librado, noutras pagáronse horas extras e festivas e sinxelamente noutras non se deu nada e dicir nin reparto nin horas a pesares de que tamén  era necesario.

A C.I.G. SOLICITOU debido á situación de extrema gravidade polas datas nas que estamos un reparto extraordinario sen ningún tipo de desconto dunha ou dúas tardes dependendo do volume de correo electoral pendente. E así mesmo o abono da gratificación 114.90 € polo reparto de documentación electoral (Voto por correo) a todo o persoal das U.R . de reparto ordinarias e persoal rural que traballara esta documentación tal e como xa solicitaramos nas alegacións presentadas pola C.I.G. á Circular de eleccións.

Nunca máis podemos aceptar realizar unhas eleccións sen que se garantice primeiro un reparto extraordinario sen ningún tipo de desconto PARA TODAS AS UNIDADES DE REPARTO DE GALIZA en igualdade de condicións para todos.  

Porqué os sindicatos asinantes (CCOO, UGT, CSIF e S.L.) nas mesas de negociación en Madrid non esixiron que se incluíra un reparto extra sen desconto na Circular de Eleccións. NON SE ENCHEN  A BOCA DICINDO QUE ELES SON A MAIORÍA SINDICAL ...¡¡¡POIS NON SE NOTA CARALLO !!!

Se a empresa non contempla un reparto extraordinario nas Circulares de vindeiras eleccións a C.I.G. convocará unha FOLGA en Correos coincidente coa Campaña Electoral.

PROFESIONAIS SI, PERO PARVOS NON

Domingo 9 de xuño Exame para os Directores de Oficina e Xefes de Distribución


·       Hoxe día 20 de maio publicáronse os méritos provisionais dos participantes.

·   A proba presencial escrita de coñecementos, aptitudes e competencias realizarase o próximo domingo día 9 de xuño. O chamamento comezará ás 9:30 horas e o inicio da proba será ás 10:00 horas (estes horarios son para a península e Baleares, para as Canarias serán unha hora antes).

·   As persoas inscritas deberán de ir provistas de Documento de Identidade ou de documento que permita acredita-la súa personalidade e de bolígrafo negro.

·  As persoas inscritas poden consultar de xeito individual, tanto a través de Correos: www.correos.es, como a través de Conecta: https://conecta.correos.es, a información xeral da convocatoria  e o detalle cós ámbitos de participación, peticións e valoración provisional de méritos, así como o lugar e as instalacións previstas para a realización das probas.

·   No caso de observar algunha irregularidade na valoración dos méritos, as persoas dispoñerán ata o luns día 27 de maio dun procedemento para realizar alegacións online, achegando a correspondente documentación xustificativa.

·   Para calquera tipo de consulta dirixirse ás Unidades de Recursos Humanos.