11 de set. de 2019

Nómina mes de setembro Abonarase a Suba Salarial de 2019 máis os atrasosCorreos comunicou que na nómina do mes de setembro abonaranse as cantidades correspondentes á suba salarial do ano 2019 máis os atrasos acumulados ate o 31 de agosto deste ano. Esta suba se aplicara a todos os colectivos.

INCREMENTOS SALARIAIS:

Persoal funcionario, Laboral fixo e eventual  incremento do 2.25% das retribucións dende o 1 de xaneiro de 2019.

Incremento adicional do 0.25% a partir do 1 de xullo de 2019.

Estes son os conceptos retributivos FIXOS que se incrementan:

Ø  Salario.
Ø  Trienios.
Ø  Complemento de posto tipo ou de destino.
Ø  Complemento de ocupación ou  específico.
Ø  Complemento específico I ou de ocupación.
Ø  Complemento extra.

A subida dos complementos retributivos VARIABLES:

Ø  Complemento de Produción e Asistencia CPA
Ø  Complemento de permanencia e desempeño (Tramos)
Ø  Pluses de nocturna, sábados, festivos e automatización.
Ø  Gratificacións de Nadal e eleccións.
Ø  Horas extras.

Suben as retribucións EXCEPTO a indemnización por aportación de vehículo que continua e continuará conxelada.  

A pesares destas subas seguimos á cola do resto de empregados da Administración. Estas subas no son outras que as asinadas co Goberno do PP, por tanto que non se poñan medallas nin a empresa nin os sindicatos asinantes.

Seguemos sendo o servizo público mellor valorado pola opinión publica e o peor pagado da administración,  con recargas de traballo inasumibles.


6 de set. de 2019

Remate dos Prazos Axudas Acción Social 2019
A CIG Correos lémbrache que o prazo para solicitar as axudas para tratamentos de saúde, fillos con discapacidade, educación infantil e anticipos sen xuro, rematan o vindeiro 19 de setembro.

AXUDAS
REMATE PRAZO INSTANCIAS
PREVISIÓN DO PAGO
Tratamento da Saúde
19 de setembro
Nómina
novembro / decembro
Fillos con Discapacidade
19 de setembro
Nómina Novembro
Educación Infantil
19 de setembro
Nómina novembro
Anticipos sen Xuro
19 de setembro
Segundo Dispoñibilidade
Estudo para fillos (libros e material escolar)
10 de outubro
Nómina decembro
Estudos Universitarios (Persoal Laboral)
10 de outubro
Nómina decembro
Falecemento
(Perosoal Laboral)
Dende o 30 de maio ata ó 31 de decembro
Cando se produza o feitoAs axudas para Estudos Universitarios e Falecemento do persoal funcionario solicítanse a través de MUFACE.

Se queredes consultar calquera dúbida sobre as convocatorias ou presentar a solicitude e non a atopades na intranet, poñédevos en contacto coa xente da CIG Correos. 

27 de ago. de 2019

Recargos Cero: folga na UR-3 A Coruña


Comité de Empresa 
Xunta de Persoal 
Correos A Coruña.

INFORMAN:

RECARGOS CERO, é o lema que están a seguir os traballadores da Unidade de Reparto nº3 do barrio  As  Conchiñas da Coruña en defensa das condicións de traballo dos carteiros e a mínima calidade esixida ao SERVIZO POSTAL.É neste contexto que demasiado a miúdo queda evidenciado o exceso de presión que soporta o persoal de Correos con tráxicos accidentes laborais e excesivas baixas por enfermidade, os traballadores da  UR3 da Coruña, mobilízanse en defensa do que vén sendo o lema da FOLGA que xa leva convocada máis de 2 anos, desde que a empresa reestruturou os barrios dos distritos que atende ese centro (zona  R/ Barcelona,  Conchiñas, Ventorrillo, Agra  do Orzán, vos  Rosais,  Cidade Escolar, Labañou, Visma, Peruleiro ...) cando solidariamente todos os traballadores estiveron de acordo en que a nova distribución do traballo era desproporcionada e inxusta por desigual. Desde ese momento o berro de RECARGOS CERO, negándose a asumir o traballo agregado do barrio veciño cando o seu carteiro titular auséntase (vacacións, baixa por enfermidade...).

A Inspección de Traballo ten recriminado a Correos nalgunha provincia recoñecendo que esta sobrecarga de traballo que esixe Correos e que normalmente nin sequera avisa con antelación, significa para o carteiro ou a carteira unha presión que provoca unha situación de tensión laboral excesiva, que supón un risco para a saúde do traballador e unha perdida de CALIDADE do SERVIZO POSTAL nos barrios afectados.

Denuncian tamén os traballadores da  UR3 da Coruña, a presión e a coacción que sofre o persoal, en especial o persoal eventual por parte da súa xefa directa, ‘castigando’, como no colexio, aos rebeldes con cumprir o horario, mentres que aos mansos permítelles saír antes do final de xornada.

Medios de comunicación que recollen a nova: 


9 de ago. de 2019

A CIG-Correos reclama descanso de fin de semana completo para todo o persoal de Correos


A empresa pública incumpre o Estatuto dos Traballadores/as e unha directiva europea ao respecto

Tras suprimir o reparto de correo ordinario en sábados hai xa moitos anos, algunhas centrais sindicais con representación en Correos -entre elas a CIG- están a reclamar dende entón a necesidade de darlle descanso de fin de semana completo ao persoal do centro de tratamento postal, das unidades de servizos especiais (urxentes) e das oficinas de atención ao cliente. É dicir, a todo o persoal de Correos. Mais a empresa pública vulnera a normativa laboral ao respecto e mantén a estes/as traballadores/as sen librar día e medio consecutivo nas fins de semana, incumprindo tamén os requirimentos da Inspección de Traballo.

Este persoal atópase nunha situación irregular posto que non chega a descansar día e medio continuado durante a fin de semana, tal como recollen a directiva europea 2003/88/CE no artigo 17.1 e o Estatuto dos Traballadores/as no artigo 37. 

Directiva 2003/88/CE : “...os traballadores terán dereito: ...un período mínimo de descanso ininterrompido de 24 horas, ás que se engadirán 11 horas de descanso diario...”

Estatuto dos Traballadores/as: “...un descanso mínimo semanal de día e medio ininterrompido que, como regra xeral comprende a tarde do sábado ou no seu caso, a mañá do luns e o día completo do domingo...”

Esta situación coloca a Correos na ilegalidade, que posta en coñecemento da Inspección de Traballo, empraza a Correos a darlle solución, provocando un suposto acordo coas centrais sindicais asinantes, que tería que implantarse nos seis primeiros meses do ano.

"Transcorrido este prazo, o que nun principio parecía ser un tanto que se marcaban as centrais sindicais asinantes como impulsoras dun acordo que sabemos forzoso, resulta ser un tiro pola culata, escusándose algunhas agora en que as eleccións e o cambio de Goberno imposibilitaron a aprobación da modificación do RD de xornadas especiais que esgrimen como impresindible para solucionar a situación ilegal da obriga en quenda de sábados cunha xornada ordinaria de luns a venres", critican.

Segundo a regulamentación ordinaria do descanso semanal, a xornada de luns a venres debe de ser basicamente a xornada preestablecida en calquera empresa. Con fórmulas como cubrir as excepcións con persoal voluntario (se houbera) que acceda a descansar outro día da semana en lugar do sábado, coa súa debida compensación, e coa creación de postos de xornada incompleta de fin de semana e festivos, que xa existen na contratación eventual, "non parece preciso recorrer a incluír a través da modificación dun RD a todo o persoal de Correos e todo o sector postal, regalando o dereito ao descanso semanal ordinario de milleiros de persoas vinculadas a este sector cada día máis hostil e belixerante cos seus empregados/as".

Esta modificación non puntualiza os casos nos que sería de aplicar, deixando expostas a todas as persoas que traballan no sector sen excepcións. E abrindo a posibilidade á volta atrás co reparto en sábados e mesmo en domingos.

A modificación da proposta apoiase, sinteticamente, nos seguintes motivos:

- “.... a necesidade de garantir a prestación do servizo permanente e o conseguinte funcionamento das oficinas públicas e, no seu caso, doutros puntos de acceso á rede postal, así como a súa dispersión xeográfica”.

- “ .... a problemática de paralizar a actividade durante períodos continuados de 48 horas”.

- “.... superar as dificultades que doutro xeito non poderían afrontarse...”

Os tres motivos, ademais de demasiado xenéricos, non se acompañan dalgún tipo de estudo que xustifique a necesidade da prestación continuada, a problemática da prestación non continuada e a imposibilidade de solucións alternativas ao suposto problema.

Di a Directiva europea 2003/88/CE no artigo 17.1, relativo á ordenación do tempo de traballo:

“... Excepcións (ao descanso ordinario):

- ...a causa das características especiais da actividade realizada...”

- ...a xornada de traballo non teña unha duración medida e/ou establecida previamente...”

- ...cando poida ser determinada polos propios traballadores/as...”

E engade a respecto do persoal afectado:

“... en particular cando se trate de:

Executivos/as dirixentes ou outras persoas con poder de decisión autónoma.

Traballadores/as en réxime familiar.

Traballadores/as en actividades litúrxicas de igrexas e comunidades relixiosas...”.

Di a lei 43/2010, de 30 de decembro, do servizo postal universal, no artigo 3.3: “Os estados membros adoptarán medidas para asegurar que o servizo universal quede garantido alomenos cinco días laborables por semana”.

"Polo tanto, ninguén pode dicir que a normativa force, mesmo ampare, a necesidade de desregular o descanso semanal do persoal de Correos", sosteñen.

Lembran que na historia de Correos hai un caso recente de necesidade de prestación dun novo servizo: cando foi preciso adecuarse á nova Lei de Notificacións, habilitando da noite para a mañá un servizo, antes inexistente, de reparto en horario de tarde en todo o territorio.

Hai xa máis dunha década o servizo de reparto en sábados foi suprimido sen trauma. O servizo de admisión do correo en sábados vense dando coma hoxe dende hai moito tempo, sen que se intentase ningún tipo de modificación, e moito menos que tivera fracasado no seu funcionamento. Así, consideran que a capacidade de adaptación de Correos queda demostrada, e os argumentos desmontados sen maior dificultade con exemplos coma estes.

A mesma proposta de modificación do RD admite na memoria de análise do impacto normativo que “non se tivo en conta ningunha outra fórmula alternativa”.

"Non é o sector postal, e moito menos Correos, a única empresa que ten que cubrir necesidades de fin de semana sen estar incluídas no RD de xornadas especiais, pola contra, os sectores afectados defiren claramente do noso".

Exemplos de sectores con xornadas especiais:

- Comercio e hostalería.

- Gardas vixiantes non ferroviarios.

- Traballos de posta en marcha e peche.

- Transportes (estrada, mar, ferroviario, aéreo)

- Traballos no campo.

- Traballos en condicións de afastamento.

- Traballos con xornadas fraccionadas.

- Traballos a quendas.

- Empregados fincas urbanas.

- Traballos no interior das minas.

Por todo isto, pregúntanse:

É preciso excluír a todo o persoal de Correos e a todo o persoal do sector postal da regulamentación ordinaria do descanso semanal?

Que motivos espurios se atopan realmente detrás da modificación do RD?

Estaremos sendo un instrumento para engadir un grao máis á liberalización/precarización do sector postal?

Por que hai centrais sindicais que actúan como cómplices necesarias deste suposto engano?

Ligazóns coa nova:
30 de xul. de 2019

Adxudicadas 1.610 Xefaturas Intermedias!!

Publicada a asignación de destinos dos 1.610 traballadores e traballadoras que superaron todas as fases do proceso de selección para cubrir postos de traballo de dirección de oficinas e xefaturas de unidade.

En concreto, asignáronse as seguintes posicións de xefaturas intermedias: 
  • 968 en Oficinas, 
  • 439 en Distribución 
  • 203 en Loxística.

A información sobre este proceso de selección, tanto da valoración dos méritos e proba de coñecementos, aptitudes e competencias como da asignación do destino pódese consultar individualmente en:

  • Intranet corporativa

        https://conecta.correos.es na sección de Convocatorias.

  • Web de Correos

        www.correos.com/personas-e-talento/direccion oficinas e xefaturas
        de unidade de distribución e loxística

Os aspirantes que obtiveron destino nesta asignación, cesarán nos seus actuais postos de traballo o próximo día 31 de agosto, incorporándose o día 1 de setembro aos destinos asignados.