22 de xan. de 2019

Nómina mes de decembro: Concepto 6187 "Devolución cota Paga Extra 2012"
Moitas foron as consultas que recibimos con respecto a esta dedución a devolver. 

Esta cantidade a percibir correspóndese cos atrasos pendentes sobre a paga extraordinaria de decembro de 2012. O Goberno suprimiu esta paga para os empregados públicos pero mantívose o prorrateo nas bases de cotización do persoal laboral e eventual até que saíron as directrices de cotización no mes de outubro de 2012Polo tanto, nos meses de xullo, agosto e setembro mantívose devandito prorrateo ata que se eliminou no mes de outubro das bases de cotización dos empregados. As cantidades a devolver oscilan entre os 30 a 40 euros.