10 de maio de 2018

Publicadas as Listaxes Definitivas das Bolsas de emprego para postos Operativos


Hoxe publicáronse as Bolsas de Emprego definitivas, correspondentes á convocatoria do 23 de outubro de 2017, tras finalizar o proceso de tratamento das solicitudes e resolver as reclamacións presentadas aos datos provisionais. Nelas figuran os candidatos/as que pasan a formar parte das bolsas, ordenados segundo a puntuación obtida e pódense atopar en:

· A Intranet Corporativa:

· A web de Correos: www.correos.es / Inicio / Información corporativa /Recursos humanos / Emprego / Bolsas de Empleo


Como realizar consultas
Os candidatos poderán consultar de maneira individual a súa situación nas Bolsas de Emprego introducindo o seu NIF/ NIE/ NIUE. Os estados nos que poderán atoparse os interesados serán ‘admitido’, ‘excluído’ ou ‘non obtén praza’, en función da súa situación final.

Acreditación de méritos
Os solicitantes que quedasen admitidos, deberán acreditar os requisitos e méritos valorados para a súa inscrición nas bolsas presentando a documentación correspondente. Entre os devanditos requisitos inclúese o certificado médico recolleito no Anexo 2 da Convocatoria, que deberán presentar actualizado de conformidade coa nova normativa de protección de datos.

A non posesión dos requisitos e/ou méritos ou a non achega da documentación (titulación académica oficial, permisos e licenzas de condución e certificado médico) que xustifique e probe os mesmos, supoñerá o decaemento do candidato da bolsa de emprego correspondente.

As unidades de Recursos Humanos provinciais comunicarán aos candidatos cando e onde deben achegar a citada documentación. As bolsas de emprego entrarán en vigor a partir do 1 de xuño de 2018 en todo o territorio español.

Para máis información ponte en contacto coa xente da CIG.