24 de out. de 2019

Publicado no BOE nº 256 do 24 de outubro de 2019 as Bases Comúns da Promoción interna para o Persoal Funcionario de Correos.


A descrición das prazas realizarase nas bases específicas de cada proceso, con todo, o anterior, e a efectos informativos as prazas para convocar serán as seguintes:

Subgrupo A1. Corpo Superior Postal e de Telecomunicación: 20 prazas.

Subgrupo A2. Corpo de Xestión Postal e de Telecomunicación: 50 prazas.

Subgrupo C1. Corpo Executivo Postal e de Telecomunicación: 300 prazas.

Subgrupo C2. Corpo de Auxiliares Postais e de Telecomunicación. – Escala de Clasificación e Reparto: 25 prazas.

O primeiro exercicio de cada un dos procesos realizarase con anterioridade a:

30 de xuño de 2020 para o Corpo Superior Postal e de Telecomunicación.

30 de xuño de 2020 para o Corpo de Xestión Postal e de Telecomunicación.

30 de xuño de 2020 para o Corpo Executivo Postal e de Telecomunicación.

30 de xuño de 2020 para o Corpo de Auxiliares Postais e de Telecomunicación Escala de Clasificación e Reparto.

O procedemento de selección para todos os aspirantes será o de concurso/oposición, e desenvolverase de acordo co especificado nos anexos II e III.

As bases da convocatoria atópanse expostas nos taboleiros de anuncios das sedes das Direccións de zona, nas Unidades Provinciais de Recursos Humanos de Correos e Telégrafos e na intranet corporativa de Correos.

Ao longo de 2020 publicaranse cada unha das convocatorias específicas nas que se determinará o período de presentación de solicitudes, a organización e realización concreta das probas e os tribunais.