27 de mar. de 2019

Circular de Eleccións 28 de Abril (Definitiva)­  CAMPAÑA ELECTORAL:
Þ       Comprende dende os días 12 ó 26 de abril de 2019, ambos incluídos.

­  RETRIBUCIÓNS:
0,062138 €    Þ        Envíos con dirección e Tarxetas do I.N.E.  (máis o 2.25%)
            0,025585 €    Þ        Envíos sen dirección.  (máis o 2.25%)
Percibirase sempre que se garantan a distribución da totalidade dos restantes envíos non electorais.

­  Gratificación polo proceso Electoral: Persoal USES, Loxística e Internacional.

Compensación: 114,90 €  por toda a “Campaña” (máis o 2.25%)  e cobrarao o persoal que en exclusiva este afectado polo proceso electoral nas Unidades de Distribución Urxente, Centros de Tratamento e Unidade Internacional será aquel que realice tarefas de carga e descarga, admisión masiva, control e rexistro de certificados (UPR), Reparto Urxente, Rutas, Siatas, e alcances e responsables indispensables das Unidades afectadas que por traballar correspondencia electoral, sempre que se supere o porcentaxe de máis do 15% de aumento do traballo nas USES.

Dirección de Oficinas:
Þ   Os empregados de Oficinas e as xefaturas intermedias destas Unidades percibirán unha gratificación de 114.90 € (máis o 2.25%)   polo conxunto da campaña electoral, sempre e cando o tratamento dos envíos supoña un incremento dos estándares ordinarios e específicos de actividade da unidade.

Sistema de descontos: (Entre os días 12/04 e  26/04).
Þ       Por día que se falte 12,02 € menos. Por faltar 4 ou máis pérdese todo.
Þ       Durante a campaña de eleccións concederanse permisos só por circunstancias excepcionais e debidamente xustificadas.

Servizos a Prestar o 18 de Abril:

- En toda a rede de OFICINAS POSTAIS prestarase servizo para xestionar exclusivamente o voto por correo e a documentación electoral, no horario habitual das mesmas. - Nas UNIDADES OPERATIVAS de apoio que sexa preciso, prestarase servizo para atender o voto por correo e a documentación electoral. Naquelas localidades onde o día 18 de abril sexa festivo e haxa que prestar servizo procurásese cubrilo con persoal voluntario que percibirán unha compensación económica cun módulo de 79,48 € (máis o 2.25%)  e un día libre.

­  VOTO POR CORREO E RECOLLIDA DO TERCEIRO SOBRE (28 de Abril)
Þ       Preferentemente fará este servizo o persoal afectado pola "Campaña"
Þ       Compensación: Horas Adicionais Extras.
Þ       O quilometraxe ós Rurais abonaráselles segundo a normativa vixente.

Ø  PROCURARAN PAGAR A CAMPAÑA COA NÓMINA DE MAIO.

Atendidas parte das alegacións da CIG como: A subida na compensación económica aínda que claramente insuficiente, - Que todas as oficinas cobren a mesma gratificación coa desaparición  arbitraria da escala que se aplicaba ás Oficinas - Que se Concedan PERMISOS para casos Xustificados – Aclaración nas instrucións: O reparto debe facerse preferentemente dentro da xornada ordinaria, e que calquera tempo traballado fóra da xornada retribuirase como horas extras ou complementarias.