7 de maio de 2018

Por un Correo Público, Galego e de CalidadeEste un resumo das reivindicacións que, dende o sindicato C.I.G., vimos facendo para tódalas traballadoras/es de Correos de Galiza.

1.     Disposicións Xerais: Loitamos por un Convenio Galego que recolla a recuperación de poder adquisitivo de 300 € lineais ó mes así como de un plus de quebranto de moeda para a xente que traballa en atención ó público. Un convenio onde as xornadas sexan, para todo o persoal, de 35 horas e de luns a venres. Un convenio que poña fin ós contratos a tempo parcial e que garanta unhas cargas de traballo asumibles para tódolos traballadores/as así como a cobertura de tódalas ausencias, e entre outras cousas, un convenio que recolla a aplicación do Plan Concilia en toda a súa extensión. Un convenio que non penalice a enfermidade e que non permita a mobilidade funcional (RECARGOS).

2.     Persoal Funcionario: Loitamos por que o persoal funcionario de Correos teña os mesmos dereitos que o resto dos funcionarios da Administración: Que non quede excluído do Estatuto Básico do Empregado Público, que se equiparen os niveis, que se desbloquee a carreira profesional dentro de Correos e que se reserven prazas noutros ministerios que permitan a mobilidade interministerial.

3.     Persoal Laboral: Loitamos por que o persoal laboral teña os mesmos dereitos que o resto do persoal da Administración: Que non quede excluído do Estatuto Básico de Empregado Público, que teñan unha promoción interna e tamén unha mobilidade interministerial.

4.      Persoal Rural: Loitamos porque en Galiza se actualicen as cantidades pagadas ó persoal rural en concepto de achega de vehículo e de local, en función de tódolos gastos que os rurais por eses conceptos asumen, e porque no futuro sexan tódolos vehículos e locais propiedade de Correos.


5.     C.T.A- Centros con xornadas especiais ou alonxados no núcleo urbano. Loitamos por un servizo de transporte a cargo da empresa.

6.     Formación: Loitamos porque se remunere a formación, e porque sexa un instrumento que facilite o traballo e que deixe de ser un instrumento sindical de captación de afiliación e de votos. Porque sexa Correos, en exclusividade, quen imparta dita formación e porque se forme previamente a todo o persoal eventual que traballa por primeira vez.

7.     Contratación: Loitamos pola transparencia nas Bolsas de Emprego, porque o persoal eventual poida consultar en calquera momento, vía telemática, a súa situación. Por unha contratación igualitaria e xusta.

8.     Plan de Pensións: Loitamos porque Correos faga achegas o Plan de Pensións e porque as traballadoras/es poidan rescata-lo plan e levalo a outras entidades.

9.     Saúde laboral: Loitamos, entre outras e sobre todo, porque os Servizos Médicos e os Departamentos de Recursos Humanos deixen de acosar ós traballadores enfermos e porque se readapte a todas aquelas persoas que xustifican que non están en situación de realiza-las funcións do seu posto de traballo.