11 de set. de 2019

Nómina mes de setembro Abonarase a Suba Salarial de 2019 máis os atrasosCorreos comunicou que na nómina do mes de setembro abonaranse as cantidades correspondentes á suba salarial do ano 2019 máis os atrasos acumulados ate o 31 de agosto deste ano. Esta suba se aplicara a todos os colectivos.

INCREMENTOS SALARIAIS:

Persoal funcionario, Laboral fixo e eventual  incremento do 2.25% das retribucións dende o 1 de xaneiro de 2019.

Incremento adicional do 0.25% a partir do 1 de xullo de 2019.

Estes son os conceptos retributivos FIXOS que se incrementan:

Ø  Salario.
Ø  Trienios.
Ø  Complemento de posto tipo ou de destino.
Ø  Complemento de ocupación ou  específico.
Ø  Complemento específico I ou de ocupación.
Ø  Complemento extra.

A subida dos complementos retributivos VARIABLES:

Ø  Complemento de Produción e Asistencia CPA
Ø  Complemento de permanencia e desempeño (Tramos)
Ø  Pluses de nocturna, sábados, festivos e automatización.
Ø  Gratificacións de Nadal e eleccións.
Ø  Horas extras.

Suben as retribucións EXCEPTO a indemnización por aportación de vehículo que continua e continuará conxelada.  

A pesares destas subas seguimos á cola do resto de empregados da Administración. Estas subas no son outras que as asinadas co Goberno do PP, por tanto que non se poñan medallas nin a empresa nin os sindicatos asinantes.

Seguemos sendo o servizo público mellor valorado pola opinión publica e o peor pagado da administración,  con recargas de traballo inasumibles.