12 de abr. de 2019

XUNTANZA DA MESA SECTORIAL E COMISIÓN NEGOCIADORA DEL IV CONVENIO

O pasado día 11 de abril, celebráronse as reunións da Comisión Negociadora do IV Convenio Colectivo (persoal laboral) e Mesa Sectorial (persoal funcionario onde a CIG ten representación) cun único punto a tratar na orde do día: “Incrementos retributivos 2019”. O incremento correspondente ao ano 2019, froito dos Acordos subscritos polos sindicatos CCOO, UGT e CSIF co PP en marzo de 2018. A suba correspondente a este ano será dun 2,25 %, con carácter retroactivo desde o 1 de xaneiro 2019 nas seguintes retribucións:

FIXOS: Salario Base, Pagas Extraordinarias, Trienios ou Antigüidade, Complemento do Posto Tipo ou de Destino e Complemento de Ocupación ou Específico.

VARIABLES: Complemento de Produción e Asistencia, Complemento de Permanencia e Desempeño ou Complemento Específico Tipo II, Complemento de Produtividade, Plus Festivo, Plus Sábado, Plus Nocturnidade, Plus de Clasificación Mecanizada, Produtividade de Nadal, gratificacións por eleccións, Suplido Achega Local, Horas Extraordinarias e Plus de Residencia e incentivo singular pola prestación de servizos en Andorra.

As subas faranse efectivas na nómina do mes de maio

A CIG na Mesa Sectorial fixo constar que:

-       Con estas subas pactadas en marzo de 2018 entre o goberno do PP e os sindicatos CCOO, UGT e CSIF os empregados de Correos nos estamos quedando á cola no aspecto retributivo con respecto ao resto de empregados públicos e sirva como exemplo o Acordo asinado pola CIG na AGE onde o persoal laboral das últimas categorías experimentaran unha suba de entre 80 a 100 euros mensuais mentres que en Correos serán duns 90€ en 3 anos.
-       Que, queremos a Devolución do 5%  detraído no ano 2010 polo PSOE.
-        Equiparación ao resto de funcionarios da AGE: Subida a nivel 14 dos funcionario de Correos para o grupo C2 e nivel 16 para o grupo C1.
-       Aplicación do EBEP en toda o seu extensión, así como de calquera norma que afecte ao persoal funcionario da administración xeral do estado. exemplo R.D.do 28 de decembro de 2012 en materia de xornadas e horarios do persoal da administración xeral do estado.
-       Convocatoria de excedencias incentivadas a partir dos 56 anos para todos os postos.
-       Que se realice a promoción interna xa.

A única realidade é que estes sindicatos coa súa firma nos deixaron sen unha negociación real durante os vindeiros 2 anos.

ESTES SINDICATOS NON TE DEFENDEN – VIVEN DE TI