17 de abr. de 2019

Calendario Laboral 2019


Despois de 4 meses de atraso Correos remite por fin o Calendario Laboral 2019, sen cambios significativos e sen negociación coa CIG

Así queda establecido o calendario laboral para 2019:

XORNADA ORDINARIA: Será de 37,5 horas de media semanal, en cómputo trisemanal. Para o persoal en réxime de especial dedicación será de 40 horas semanais. Cando se superen as 5 horas de xornada diaria continuada, poderase gozar dunha pausa de vinte minutos, como traballo efectivo.
INICIO XORNADA: Adaptarase en cada centro ás necesidades operativas e de chegada das rutas. No ámbito de distribución, con carácter xeral, non comezará antes das 7,30 horas da mañá de luns a venres ata completar a xornada semanal de 37,5 horas.
SEMANA SANTA: Durante os días festivos e o sábado santo prestará servizo o persoal mínimo imprescindible que garanta o desenvolvemento da actividade da empresa. Debido á coincidencia de Semana Santa con o proceso electoral o xoves 18 de abril, naquelas localidades onde sexa festivo, prestará servizo o persoal necesario para garantir o voto por correos. A prestación de servizos ese día será retribuída coa compensación correspondente e a compensación dun día de librado.
VACACIÓNS: Os funcionarios terán dereito a gozar dun mes natural ou de 22 días hábiles anuais. Non serán días hábiles os sábados. Para o persoal laboral serán dun mes natural
(A CIG segue a reivindicar as vacacións por días hábiles para o persoal laboral). Con carácter xeral, será entre os días 1 de xullo e 30 de setembro. Poderanse gozar as vacacións noutras datas. A distribución de vacacións deberá ser coñecida como máximo a día 30 de abril.
DÍAS ADICIONAIS DE VACACIÓNS: Uniranse ás vacacións. Se se gozan en dous períodos, a cada un deles engadiranse os días hábiles correspondentes, procurando que a distribución sexa equilibrada. Excepcionalmente, sempre que as necesidades do servizo permítano, os días adicionais poderanse gozar sen unir ás vacacións e en período distinto ao vacacional.
DÍAS DE ASUNTOS PARTICULARES: Serán 6 días de cada ano natural, os cales poderán gozarse ata o 31 de decembro de 2019. Se por necesidades do servizo non fose posible gozar os días durante este ano poderase prorrogar o seu goce ata o 31 de xaneiro de 2020.Sempre que organizativamente sexa compatible coas necesidades do servizo e cos recursos humanos dispoñibles, poderanse acumular os días por asuntos particulares ás vacacións anuais.
DÍAS DE ASUNTOS PARTICULARES POR ANTIGÜEDAD (CANOSOS): Os días de 2019 poderanse gozar polo persoal funcionario ata o 31 de decembro de 2019.
CAMPAÑA DE NADAL: Desde o 1 ao 31 de decembro. O persoal operativo poderá gozar de ata dous días de permiso sen penalización, tras garantir unha adecuada cobertura no servizo.
DÍAS 24 e 31 DE DECEMBRO: O persoal que traballe os días 24 e 31 de decembro será o mínimo imprescindible. O persoal que traballe eses días percibirán a gratificación correspondente por cada un dos días traballados.
DÍAS 25 DE DECEMBRO e 1 DE XANEIRO: Como norma xeral non se prestará servizo eses días. Os empregados/as dos centros de tratamento que traballen as noites dos días 25 ao 26 de decembro e 1 ao 2 de xaneiro, realizarán as horas adicionais de festivo que sexan necesarias.