27 de feb. de 2019

Publicación das Bases da Convocatoria para a desprovisionalizacion de 1.638 postos en Dirección de Oficinas, Xefaturas de Distribución e Loxística


Poderán participar os/as funcionarios/as pertencentes aos subgrupos de titulación A2, C1, C2 e E (Agrupacións Profesionais) e os laborais fixos clasificados nos grupos profesionais II, III e IV (Persoal Titulado Medio Cadros, Xefaturas Intermedias e Operativos) excepto os suspensos en firme ou suspendidos de emprego e soldo salvo que finalizasen os seus períodos de suspensión.

Os/as candidatos/as poderán inscribirse nesta convocatoria exclusivamente a través de Conecta e a Web de Correos, www.correos.com

O período de inscrición irá dende o 26 de febreiro ata o 5 de marzo, ambos inclusive. Cada aspirante poderá solicitar ata cinco de entre todos os postos ofertados nunha mesma provincia e ámbito funcional, independentemente de que o destino definitivo do solicitante atópese nesa ou outra provincia (Oficinas, Distribución e Loxística).

Os requisitos e méritos serán os referidos ata o 31 de marzo, excepto os relativos aos cursos de formación, cuxa data de valoración será ata o 12 de abril de 2019.

O procedemento de selección constará de dúas fases:

PRIMEIRA FASE: CARREIRA PROFESIONAL, POSTOS DESEMPEÑADOS e FORMACIÓN puntuación mínima 8 puntos, máxima 35.

1.          Valoraranse os servizos prestados e o desempeño en cada ámbito funcional.

- Por cada ano completo de servizos prestados: 0.20 por cada mes traballado ata un máximo de 5 puntos.

- Polo desempeño de postos de traballo: 0.30 por cada mes traballado ata un máximo de 6 puntos.

- Polo desempeño actual do posto na mesma localidade e banda de complemento de ocupación que se solicita conforme á oferta que se publica: 6 puntos. Ademais 0.50 por cada mes cun máximo de 12 puntos, por este apartado.

 - Polo desempeño de postos de Xefatura de equipo no mesmo ámbito do posto solicitado: 0.10 por cada mes traballado ata un máximo de 4 puntos.

 - Polo desempeño de postos de xefatura noutras áreas funcionais: 0.10 por cada mes traballado ata un máximo de 3 puntos.

2.   Formación: A formación valorada na convocatoria será a prevista a continuación:

a) Formación académica: Pola posesión de Titulación Universitaria Media ou Superior: 2.00 puntos.

b) Igualmente valoraranse os cursos de formación realizados e superados do Plan de Formación de Correos, impartidos pola empresa, relacionados cos postos de traballo ofertados en cada un dos ámbitos de Oficinas, Distribución e Loxística coa seguinte valoración por ámbito de actividade:

Ámbito actividade Formación valorable

OFICINAS -IRIS V6 Administrador (1.50 puntos) -Innovación, diversificación e transformación en Correos (1.50 puntos)

DISTRIBUCIÓN - SGIE distribución. Administrador (1.50 puntos) - Paquetería (1.50 puntos)

LOXÍSTICA -Innovación, diversificación e transformación en Correos (1.50 puntos) - Paquetería (1.50 puntos)

A puntuación máxima polo concepto de Formación será de 5 puntos.

SEGUNDA FASE: VALORACIÓN DE COÑECEMENTOS E COMPETENCIAS puntuación mínima 10 puntos, máxima 25.

A proba global comprenderá os coñecementos, aptitudes e competencias de acordo co perfil de cada posto e ámbito e probas de carácter práctico relacionadas co desempeño dos postos.