27 de dec. de 2018

Bases xerais para a contratación indefinida de 4.055 postos de Persoal Operativo en Correos


BASES XERAIS DA CONVOCATORIA CONXUNTA DE INGRESO DE 4.055 POSTOS DE TRABALLO DE PERSOAL LABORAL FIXO (CONTRATO INDEFINIDO) NA SOCIEDADE ANÓNIMA ESTATAL CORREOS E  TELÉGRAFOS, S.A.;S.M.E., PERTENCENTES AO GRUPO PROFESIONAL IV (PERSOAL OPERATIVO).

Con data de 28 de decembro de 2017 facíanse públicas as bases xerais para a contratación indefinida de 1.869 postos de traballo, correspondentes á taxa de reposición de 2017, conforme á previsións da Disposición adicional décimo quinta da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2017 (BOE do 28 de xuño de 2017).

Así mesmo a Disposición adicional vixésima novena da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE do 4 de xullo de 2018) (en diante  LPGE 2018), habilita a contratación indefinida vinculada á taxa de reposición de 2018, autorizándose para Correos a contratación de 1.612 postos de traballo.

Por outra banda, a xa mencionada Disposición adicional vixésima novena da  LPGE 2018, habilita igualmente procesos de estabilización de emprego nas sociedades mercantís públicas. O Acordo entre Correos e as organizacións sindicais de data 19 de decembro de 2018, contempla a estabilización de 4.574 postos de traballo adicionais para o período 2018-2020, dos cales, por razóns de necesidade van incluír na presente convocatoria 574 postos de traballo.

Por razóns de eficiencia, de interese xeral para Correos e de racionalidade de procesos, a Sociedade Estatal Correos e  Telégrafos, S.A.;  S. M.E., en uso das facultades que ten atribuídas polo artigo 58 da lei 14/2000, do 29 de decembro de 2000, previo informe favorable da Dirección Xeral de Custos de Persoal e Pensións Públicas e da Dirección Xeral da Función Pública, e respecto a contratación nas sociedades mercantís públicas que corresponden aos exercicios 2017-2018 e aos procesos de estabilización adicionais, fai públicas as bases xerais conxuntas que van rexer este proceso de contratación indefinida para a cobertura de 4.055 postos pertencentes ao Grupo Profesional IV, Persoal Operativo.

As presentes bases xerais serán desenvoltas posteriormente, tendo en conta o principio de igualdade de trato a mulleres e homes, polo que se refire ao acceso ao emprego, de acordo á normativa vixente.


1. Número e grupo profesional dos postos de traballo

Convócase a cobertura de 4.055 postos de traballo, como persoal laboral fixo, pertencentes ao Grupo profesional IV, Persoal Operativo. A concreción da oferta dos postos de traballo no ámbito provincial, que poderá incluír postos a tempo completo ou parcial, realizarase por Correos atendendo ás necesidades de emprego existentes e ao desenvolvemento dos sistemas de provisión internos de postos de traballo.

Así mesmo, dentro desta oferta de postos, Correos contratará persoas con discapacidade, mediante o procedemento específico previsto convencionalmente, a fin de contribuír á súa integración no emprego.

2. Sistema de selección e oferta de postos de traballo

As bases xerais deste proceso de ingreso para a convocatoria  provincializada, desenvolveranse de maneira sucesiva en dúas fases:

Nunha primeira, publicaranse os requisitos dos participantes, o sistema de selección, (fases, probas e valoración), o programa que ha de rexer para a confección das probas, a composición do órgano de selección, o recoñecemento médico e os aspectos referidos á formalización dos contratos.

E nunha segunda fase, publicaranse as bases relativas á distribución provincial da oferta de postos de traballo e as súas características, o prazo e a forma de presentación previstos no proceso.

En ningún caso o número de contratos que se formalicen poderá exceder do número de postos de traballo convocados unha vez finalizado o proceso selectivo.

3. Publicación

Estas bases xerais, xunto coas que se desenvolverán para a presente convocatoria, serán expostas na Web de Correos, www.correos.es, nos taboleiros de anuncios das sedes das Direccións de Zona e do Centro Directivo, e naqueles ámbitos previstos atendendo á natureza de convocatoria.

Madrid, 26 de decembro de 2018. A Directora de Recursos Humanos e Relacións Laborais. María Teresa Díez García.