6 de xuño de 2019

Concurso Traslados 2019


Hoxe quedou publicado o proceso de Concurso Permanente de Traslados. Poderá presentar solicitudes o persoal funcionario pertencente aos Subgrupos C1, C2 e Agrupacións Profesionais, o persoal laboral fixo e fixo-descontinuo. Poderán participar tamén os/as traballadores/as pertencentes aos Grupos Profesionais II e III, sempre que cumpran os requisitos dos postos e asuman as retribucións dos postos de destino

O período de petición: 
DENDE O 5 ATA O 12 DE XUÑO 
ambos inclusive. 

Os participantes só poderán formular a petición ao concurso de traslados a través de dous medios: 

1. A través da Intranet corporativa 

https://conecta.correos.es no apartado “Concurso de Traslados situado na páxina principal ou en canle persoas. 

2. Por Internet a través da Web de Correos: 


NON SE ADMITIRÁN SOLICITUDES EN FORMATO PAPEL. 

Poderanse solicitar postos de ata 20 peticións distintas. A valoración dos méritos puntuables será ata o 31 de xullo, sendo, con todo, a valoración dos cursos de formación ata o 14 de agosto 2019. 

PARA OS POSTOS DE REPARTO 
E AXENTE CLASIFICACIÓN

SERVIZOS PRESTADOS: 0,15 puntos por ano completo de servizo cun máximo de 4 puntos. 

DESEMPEÑO NO POSTO IGUAL AO SOLICITADO: desde que se obtivo o último destino definitivo, durante 4 meses 0,50 puntos; 1 ano 1 punto; 2 anos, 2 puntos; 3 anos, 3 puntos; 4 anos, 4 puntos; 5 anos, 5 puntos, 6 ou máis anos, 6 puntos. 

PERMANENCIA NA LOCALIDADE: se se solicitan postos na mesma localidade onde se ten o destino definitivo e desde a data en que se obtivo o último, durante 4 meses, 1 punto; 1 ano, 1,5 puntos; 2 anos, 1,75 puntos; 3 ou máis anos, 2, puntos. Aos empregados en servizos rurais, para postos de repartición e axente clasificación, computaráselles para esta puntuación a localidade da que dependa o seu enlace.

PERMANENCIA NO POSTO: por cada ano transcorrido desde que se obtivo o último posto definitivo: durante 4 meses, 0,50 puntos; 1 ano, 1 punto; 2 anos, 1,5 puntos; 3 anos, 2 puntos; 4 anos, 2,5 puntos; 5 anos, 3 puntos e 6 anos, 4 puntos.

PARA OS POSTOS DE ATENCIÓN AO CLIENTE

SERVIZOS PRESTADOS: 0,15 puntos por ano completo de servizo cun máximo de 4 puntos. 

DESEMPEÑO NO POSTO IGUAL AO SOLICITADO: desde que se obtivo o último destino definitivo, 1 mes 1 punto; 2 meses 2 puntos; 4 meses 3 puntos; 8 meses 4 puntos; 1 ano 5 puntos; 2 anos 6 puntos; 3 anos 7 puntos; 4 anos 7,5 puntos; 5 ou máis anos 8 puntos. 

PERMANENCIA NA LOCALIDADE: se se solicitan postos na mesma localidade onde se ten o destino definitivo e desde a data en que se obtivo o último, 4 meses 1 punto, 1 ano 1,5 puntos; 2 anos 1,75 puntos e durante 3 ou máis anos 2 puntos. 

PERMANENCIA NO POSTO: por cada ano transcorrido desde que se obtivo o último posto definitivo: durante 4 meses, 2 puntos; 1 ano, 2,5 puntos; 2 anos, 3 puntos; 3 anos, 3.5 puntos. 

Pola participación no programa de substitucións en oficinas á data de presentación de solicitudes, 1,25 puntos.

Polo desempeño de postos de traballo de Xefatura de equipo e/ou Dirección en oficinas desde o 1 de xaneiro de 2016 ata a data de valoración de méritos. Esta puntuación outorgarase cun máximo de 3 puntos de acordo a seguinte escala: Ata 3 meses: 1.00 punto. Durante 6 meses: 2.00 puntos. Durante 9 meses: 2.50 puntos. Durante 12 ou máis meses: 3.00 puntos. 

Pola posesión dunha titulación Universitaria oficial (grao, licenciatura ou diplomatura) ou de Formación Profesional de Grao Superior, 2.00 puntos. Os títulos ou estudos estranxeiros, universitarios ou non, deberán estar homologados e validados segundo a normativa vixente.

CURSOS DE FORMACIÓN

Cando se soliciten postos de Reparto, pola superación de cada un dos dous seguintes cursos, 3 puntos. Porfolio de Produtos e SGIE/PDA. 

Cando se soliciten postos de Axente Clasificación, pola superación de cada un dos dous seguintes cursos, 3 puntos. Porfolio de Produtos e Paquetería.

Cando se soliciten postos de Atención ao Cliente valorarase a superación dos cursos: Iris V6 Atención ao Cliente, 2 puntos; Porfolio de Produtos, 3 puntos; Técnicas de Venda I, 2 puntos; Excel, persoal operativo, 2 puntos. O curso Iris, Atención ao Cliente queda validado a todos/ as/ aqueles/ as que estean a desempeñar o posto de Atención ao Cliente a tempo completo ou parcial. 

PUNTUACIÓN POR NON REUNIR CAPACIDADES PSICOFÍSICAS: 2 puntos sempre que a Comisión de Saúde Laboral emita ditame favorable e sempre que se soliciten postos que se poidan desempeñar.

POLO COIDADO DE HIJOS E FAMILIARES concederase un máximo de 0,5 puntos, se se cumpren diversos requisitos que aparecen nas bases do Concurso Permanente.

EN CANTO AOS CURSOS DE FORMACIÓN PUNTUABLES PARA ESTE PROCESO, CORREOS OS VAI A OFERTAR A TODOS/AS OS PARTICIPANTES DESTE PROCESO.